Otroci v permakulturi (OvP) je inovativen projekt mednarodnega sodelovanja, ki povezuje pedagoge in strokovnjake iz različnih organizacije, izobraževalnih okolij in držav. Namen je izmenjava idej, izkušenj in dobrih praks za ustvarjanje novih izobraževalnih materialov. Na tej strani se nahajajo vsi materiali, ki so bili razviti, preizkušeni, prilagojeni in izbrani za vključevanje otrok v permakulturo na igriv in navdušujoč način.

Erasmus+ strateško partnerstvo je potekalo med 5 državami: Velika Britanija, Romunija, Češka, Slovenija in Italija med septembrom 2015 in avgustom 2018.

Po zaključku financiranja nadaljujemo z izvajanjem izobraževanj in permakulturnim svetovanjem po celotni Evropi.

Vizija projekta Otroci v permakulturi

V prihodnosti vsi ljudje živijo v harmoniji drug z drugim in naravo ter vsi otroci imajo dostop do izobraževanja, ki temelji na etikah skrb za Zemljo, skrb za ljudi in pravično delitev.

»Permakultura je harmonična združitev pokrajine in ljudi, ki na trajnosten način zadovoljuje naše potrebe po hrani, energiji, zavetju ter druge materialne in nematerialne potrebe« (Bill Mollison, 1988).

Kaj je permakultura?

Permakultura je sistem načrtovanja, ki ustvarja prilagodljiv, trajnosten odnos med človekom in preostalo naravo. Temelji na treh etikah ‒ skrbi za Zemljo, skrbi za ljudi in pravični delitvi ‒, načelih permakulture in orodjih za načrtovanje. Ko etike in načela permakulture ponotranjimo, postanejo sito za načrtovanje kateregakoli področja življenja. Z vključevanjem permakulture v izobraževanje ustvarjalno uporabljamo »permakulturno sito«, in sicer na vseh področjih izobraževalnega sistema, tako pri načrtovanju prostora za učenje, pedagogike, kurikuluma, učnih ur kot pri socialnih interakcijah.
Zakaj vključiti otroke v permakulturo?

Prihodnost našega planeta je odvisna od spremembe zavesti, kjer ljudje in naravni viri niso več samoumevni in izkoriščani brez upoštevanja dolgoročnih posledic. Spodbujanje razvoja razumevajočega, sočutnega in sodelovalnega odnosa do soljudi in sveta narave že od zgodnjega otroštva je ključnega pomena za doseganje nove stopnje zavesti.

Otroštvo je idealno obdobje za razvijanje temeljnega odnosa do sveta kot tudi do narave in medosebnih odnosov. Permakultura uči otroke ceniti vire in iskati ustvarjalne načine za harmonično življenje v svetu. Otroke obenem podpira pri razvijanju kulture sodelovanja in medsebojne pomoči, in ne kulture, ki temelji na individualističnem pehanju za omejenimi viri.

O projektu

Projekt Otroci v permakulturi se je pričel v okviru triletnega strateškega partnerstva Erasmus+, v katerem je 7 evropskih organizacij sodelovalo z namenom izboljšanja poučevanja otrok v formalnem, neformalnem in priložnostnem izobraževanju s pomočjo materialov, ki so nastali tekom projekta (priročnik, primeri dobrih praks, permakulturni kurikulum, učne priprave, navdihi za aktivnosti, filmi in drugi materiali). S temi materiali želimo podpreti pedagoge v vrtcih in šolah, permakulturnike, voditelje neformalnih skupin in druge strokovnjake, da lahko izvajajo bolj celostno in trajnostno izobraževanje z otroki na podlagi permakulturnih etik in načel.

Slovenski partner v projektu Društvo za permakulturo Slovenije.

Materiali

PRIROČNIK

Skrb za Zemljo, skrb za ljudi in pravična delitev v izobraževanju: otroci v permakulturi je inovativna knjiga, ki skozi prizmo permakulture predstavlja otrokom prijazno, trajnostno izobraževanje. Priročnik bo z inovativnimi informacijami, novim kurikulumom, s številnimi navdihi za dejavnosti, z učnimi pripravami, s celostno pedagogiko in z vprašanji v razmislek navdihoval učitelje za pouk na prostem in učenje z opazovanjem narave. Namenjen je osnovnošolskim učiteljem, vzgojiteljem, oblikovalcem politike, permakulturnim načrtovalcem, voditeljem gozdnih dejavnosti in tabornikom, staršem, skrbnikom, starim staršem, tetam, stricem in vsem, ki jih zanima celostno izobraževanje o trajnosti in prožnosti.

 IT CiP book

 Priročnik je dostopen kot berljiva spletna verzija. Če bi želeli prejeti tiskano izdajo pišite na otroci(afna)permakultura.si.

Dodatno poglavje: Navdihovanje drugih
Priročnik spremlja tudi plakat o PERMAKULTURNIH ETIKAH.

KRATKI FILMI


Kaj prinaša projekt Otroci v permakulturi?

 

Drugi kratki film pa predstavlja izobraževanja Otroci v permakulturi, ki jih izvajajo člani projektne skupine po celi Evropi. Posnet je bil med treningom projektne skupine na Škotskem.
Člani Društva za permakulturo Slovenije, ki smo sodelovali v mednarodnem projektu izvajamo delavnice Otroci v permakulturi, ki pokrivajo različne vsebine:
– vpeljava pouka na prostem, povezovanje kurikuluma Otroci v permakulturi s slovenskim učnim načrtom,
– vključevanje permakulturne pedagogike v pouk na prostem,
– načrtovanje in postavitev učnega okoliša ter učilnice na prostem,
– tečaj permakulturnega načrtovanja za pedagoge (72 ur).
Več informacij o delavnicah bo objavljenih na strani www.permakultura.si.

 

 

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Osem zbranih primerov dobrih praks so zgodbe partnerskih organizacij in njihovih članov, ki sodelujejo v projektu in se dogajajo v različnih okoljih, opisujejo različne izobraževalne okoliščine, tako šolske skupine (formalno izobraževanje), izkušnje staršev (priložnostno izobraževanje) in interesne skupine (neformalno izobraževanje).

Vsak primer dobre prakse poudari uporabo permakulturnih načel in etike, ki se odražajo v aktivnosti in pomagajo bralcu, da se uči življenjskih primerov vključevanja otrok v permakulturo. »Posebni trenutki« vam opisujejo navdihe, ki smo jih doživeli, »Namig« pa je priložnost,za učenje iz napak in uspehov naših preteklih izkušenj, ki pomagajo pri zamišljanju osebnega načina, kako otroke vključiti v permakulturo.

Povezava na dokument.

PREGLED VIROV ZA VKLJUČEVANJE OTROK V PERMAKULTURO

Pregled virov (ang. Survey of Resources) služi pregledu obstoječe literature in gradiv o tem, kako permakulturo podajati otrokom. Pregled gradiv je bil opravljen v vsakem od 5 jezikov partnerskih organizacij z namenom, da bi ugotovili pomanjkljivosti v obstoječi literaturi in bi se lahko tekom projekta ciljno usmerili v razvoj gradiv za poučevanje permakulture otrokom na področjih, kjer je to najbolj potrebno. Celotno poročilo je dostopno v angleščini, v slovenščini pa je na voljo povzetek o slovenskih gradivih.

Povezava na dokument.

KURIKULUM Otroci v permakulturi

Kurikulum Otroci v v permakulturi (OvP) ponuja okvir, ki zadeva različna področja permakulturnega izobraževanja otrok. Ponaša se z inovativnostjo, saj je prvič izražen na takšen način, in namenjen je dvema starostnima skupinama. Predstavlja širok spekter možnosti za permakulturno izobraževanje otrok, ponuja igrive, zanimive in smiselne vsebinske sklope ter priložnosti za doživljanje, spoznavanje in vzpostavljanje stika z naravo.

Povezava na dokument.

NAVDIHI ZA AKTIVNOSTI

V angleškem jeziku je na voljo ZBIRKA več sto različnih idej, ki služijo kot navdihi za izvajanje aktivnosti z otroki in vključujejo zgodbice, igre, pesmi ter druge ideje, ki so skladne s kurikulumom OvP. Del the aktivnosti je bil preveden in je vključen v slovenskem priročniku.